ul. J. Słowackiego 20/802
+48 786 802 800
kontakt@kancelariawrobel.com

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa reguły przetwarzania danych osobowych i stanowi klauzulę informacyjną.

I

Radca Prawny Szymon Wróbel, właściciel strony internetowej www.kancelariawrobel.com, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej funkcjonalności, w tym prowadzonej za jej pośrednictwem komunikacji.

II

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzoną przez Kancelarię działalnością.

III

W tym tekscie znajdziesz wszystkie istotne informacje, które opisują w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz Twoje uprawnienia w zakresie udzielania zgody, jej wycofywania, kierowania do nas sprostowań i wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

Definicje

Kancelaria

Radca Prawny Szymon Wróbel Kancelaria Radcy Prawnego pod adresem ul. Juliusza Słowackiego 24/17A, 35-060 Rzeszów, NIP: 813 3349875

Dane osobowe

Wszelkie informacje o Tobie, jakie udostępniasz kontaktując się z Kancelarią za pomocą formularzy kontaktowych na stronie, korespondencji e-mail i kontaktu telefonicznego.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Kancelaria jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z funkcjonalności naszej strony internetowej i kontaktu za jej pośrednictwem oraz wszelkiej innej korespondencji, a także kontaktu telefonicznego.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej.

Możesz także skorzystać z adresu e-mail:

kontakt@kancelariawrobel.com

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Naszych Klientów i osób niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie, a więc na różnej podstawie prawnej którą stanowi przede wszystkim RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej pytania dotyczące naszej działalności, twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celu wynikającym ze wspomnianej korespondencji.  Będzie to więc cel marketingowy i mailingowy, ale sam decydujesz, jakie informacje chcesz uzyskać oraz  o rozpoczęciu kontaktu i jego zakończeniu.

Podstawa prawna.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa a art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający realizowaniu działalności w tej formie.

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej pytania dotyczące naszej działalności, twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celu wynikającym ze wspomnianej korespondencji.  Będzie to więc cel marketingowy i mailingowy, ale sam decydujesz, jakie informacje chcesz uzyskać oraz  o rozpoczęciu kontaktu i jego zakończeniu.

Podstawa prawna.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa a art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na realizowaniu potrzeb naszych Klientów.

Zakres danych:

W przypadku zamieszczenia komentarza pod udostępnionym przez Kancelarię postem, musisz się liczyć z faktem, iż ujawnione przez Ciebie w komentarzu informacje będą widoczne dla innych użytkowników, a Twoje dane, jak adres IP,  nick, czas korzystania z funkcjonalności będą podlegały przetwarzaniu z uwagi na możliwe roszczenia innych podmiotów.

Podstawa prawna.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa a art. 6 ust 1 lit. a RODO, obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit c RODO   oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający ochronie własnych słusznych interesów (np. ochrony dóbr osobistych) oraz kontaktui w odpowiedzi na komentarze.

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej Twoje dane osobowe (np. CV) w celu przedstawienia kandydatury do pracy lub nawiązania współpracy na innych zasadach niezwłocznie przystąpimy do ich analizy i oceny pod kątem naszego zapotrzebowania, w tym ustalenia czy możemy zaproponować ci ofertę zgodną z oczekiwaniami. Wobec tego skorzystamy z przekazanych nam informacji tylko w zakresie rekrutacji i kontaktu z Tobą, aby przekazać ci naszą decyzję. Jeśli wyrazisz zgodę na powierzenia nam Twoich na wypadek kolejnych rekrutacji, zachowamy je czekając na sposobność do zaproponowania Ci pracy.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa a art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatrudnianiu nowych osób.

Zakres danych:

W przypadku świadczenia pomocy prawnej Kancelaria przetwarza wszystkie dane jakie nam udostępnisz, a które mogą być przydatne do najskuteczniejszej ochrony Twoich praw. Dodatkowo, w zależności od wybranych przez Ciebie rozwiązań, możemy przetwarzać dane dotyczące rozliczenia za wykonaną usługę – np. numer rachunku bankowego, czy karty płatniczej.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim realizacja umowy, o której mowa a art. 6 ust 1 lit. b RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie Twoich i naszych roszczeń.

Zakres danych.

W celu dochodzenia roszczeń związanych z dokonaną sprzedażą naszych usług lub produktów będziemy przechowywać dane niezbędne do zabezpieczenia Twoich i naszych interesów. Będą nam potrzebne takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email oraz numer telefonu. Wszystko to pozwoli nam na zachowanie możliwości kontaktu w celu ochrony roszczeń z zawartej umowy oraz prowadzenia procesu wzajemnego dochodzenia praw.

Podstawa prawna.

Stanowi ją nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Pamiętaj - podanie danych jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Ciebie. Jeśli jednak zdecydujesz się je udostępnić, to cofnięcie zgody nie będzie mieć wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania.

PRZETWARZANIE

CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

W zakresie niezbędnym do realizacji kontaktu i umowy, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w korespondencji lub innymi kanałami komunikacji. Następnie wykonujemy ciążące na nas zobowiązanie – świadczenie usług i rozliczenie transakcji. Po ostatnim etapie realizacji umowy dane są archiwizowane dokładnie na okres wymagany przepisami. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Dane prawie zawsze będą objęte tajemnicą zawodową radcy prawnego. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym w innym celu niż wykonanie i rozliczenie zawartej umowy.

W przypadku kontaktu zainicjowanego przez Ciebie, dane wykorzystamy tylko w takim zakresie, jaki będzie niezbędny do realizacji właściwego poziomu obsługi oraz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

 

UDOSTĘPNIANIE TWOCH DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

Firma informatyczna

Wszelkie dane zanim do nas  trafią są przekazywane na serwer zarządzany przez firmę zewnętrzną, która na mocy zawartej z nami umowy prowadzi usługę utrzymania strony i pośredniczy w przesyłaniu korespondencji. Jednocześnie firma ta zobowiązana jest do zabezpieczenia powierzonych danych i zachowania ich w tajemnicy w sposób zapewniający pełną ochronę.

Podmioty usługowe z zakresu rachunkowości

W związku z obowiązkami nałożonymi na nas przez przepisy prawa – ustawę o rachunkowości, przepisy prawa podatkowego oraz m.in. przepisy prawa cywilnego, może zachodzić konieczność przekazania części dokumentów zawierających Twoje dane osobowe podmiotom zajmującym się zawodowo specjalistycznymi usługami rachunkowymi i prawniczymi. Zawarte przez nas umowy oraz wysokie standardy naszych usługodawców gwarantują wysoki standard ochrony Twoich danych i minimalizowanie przetwarzania do absolutnego minimum.

Organy państwa

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, sądy i uprawnione organy administracji skarbowej, ale tylko jeśli dane te nie są objęte tajemnicą radcy prawnego. Będą to głownie informacje związane z publikacją komentarzy oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Twoje prawa

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym. Dodatkowo możesz kierować do nas swoje stanowisko za pomocą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. newsletter).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z newslettera, marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności oraz ułatwieniem korzystania z usług, a także badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z uczestniczenia w naszej liście mailingowej lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie dla nas bezsporną podstawą zaprzestania komunikacji elektronicznej i innej opartej na wyrażonych zgodach. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię transakcji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Czas spełnienia żądań

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

METODY OCHRONY TWOICH DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas przesyłania do nas Twoich danych, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. Dodatkowo wszystkie nasze urządzenia odbiorcze mają wdrożone odpowiednie procedury bezpieczeństwa chroniące przetwarzane dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosujemy szyfrowanie dysków, zaufane programy antywirusowe i antymalware. Dostęp do urządzeń odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonych upoważnień i umów przetwarzania, przez osoby do których mamy pełne zaufanie.

Twoje dane

Podając dane umożliwiasz kontakt zwrotny.


Treść wiadomości

Poniżej opisz problem lub zadaj pytanie, a niezwłocznie postaram się na nie odpowiedzieć.


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych zawartymi w Polityce Prywatności.

Radca Prawny
Szymon Wróbel

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria w Rzeszowie

ul. J. Słowackiego 24/17A

Kancelaria w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 4/1

TELEFON

+48 786 802 800

email

kontakt@kancelariawrobel.com

Zostaw numer - oddzwonimy


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych zawartymi w Polityce Prywatności.