ul. J. Słowackiego 20/802
+48 786 802 800
kontakt@kancelariawrobel.com

E-Biznes

E-Biznes

Oferujemy usługi radcy prawnego lub adwokata - prawników doświadczonych w obsłudze podmiotów z zakresu ochrony danych osobowych – w tym wdrażaniem RODO – prawa autorskiego, regulacji konsumenckich. Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji ochrony danych osobowych, regulaminów sklepów i portali oraz umów licencji.

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), dzieła plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe) także w formie przeróbek, tłumaczeń, czy adaptacji.

Warunkiem zakwalifikowania określonego przejawu intelektualnego jako utworu jest uzewnętrznienie tego dzieła w jakikolwiek sposób. Nie ma wymogu utrwalania dzieła na przedmiotach fizycznych, czyli przedstawienie lub piosenka nie muszą być zapisane na jakimkolwiek nośniku, żeby zostały uznane za utwór. Nie jest też istotna wartość majątkowa utworu, jego przeznaczenie oraz fakt, czy został zakończony.

Ochrona prawno-autorska przysługuje niezależnie od tego, czy są spełnione jakiekolwiek formalności. To znaczy, że nie ma konieczności zgłoszenia utworu, potwierdzenia u notariusza lub zamieszczenia na nim formułki, dotyczącej zastrzeżenia praw do niego.

Ochroną nie są objęte odkrycia idee, procedury, metody i zasady działania, koncepcje matematyczne, postaci sceniczne i kabaretowe, proste informacje prasowe, opisy patentowe. Z tych ostatnich można z nich korzystać dowolnie.

Prawo autorskie przysługuje twórcy utworu. Istnieje domniemanie, że jest nim osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu, lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób, w związku z rozpowszechnianiem utworu. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku – właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Prawnicy Kancelarii sporządzają opinie z zakresu prawa autorskiego (w tym także dotyczące wykorzystywania utworów w Internecie) oraz doradzają, jakie rozwiązania zastosować, aby nie narazić się na ryzyko – choćby nieumyślnego – jego naruszenia. Opracowują strategie zarządzania prawami autorskimi i ochrony wizerunku.

Przygotowujemy wszelkie umowy z zakresu tej gałęzi prawa, a zatem głównie umowy licencyjne i sublicencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych, umowy o dzieło, a także odpowiednie klauzule i oświadczenia, które powinny znaleźć się w innych umowach (np. w umowie o pracę).    

Reprezentujemy naszych Klientów w procesach cywilnych o zaprzestanie naruszeń praw autorskich oraz o odszkodowanie z tego tytułu, a także w postępowaniach, w których to przeciwko nim wysuwa się wspomniane roszczenia. Bronimy osób, którym zarzucono popełnienie czynów zabronionych stypizowanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Regulaminy sklepów i serwisów

Regulamin to centralny punkt każdego sklepu internetowego. Określa on prawa i obowiązki zarówno sprzedawcy i klienta sklepu internetowego. Duża część postanowień regulaminu wynika z przepisów prawa, ale wiele dodatkowych rozwiązań, sporządzonych w oparciu o doświadczenie i kompetencje, znacząco poprawia funkcjonowanie sklepu.
 
Naszym Klientom doradzamy kompleksowe wypełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów już w regulaminie sklepu – w ten sposób konsument znajdzie większość informacji w jednym miejscu, a sprzedawcy jest łatwiej kontrolować obieg informacji i w razie potrzeby nie ma problemy z wykazaniem spełnienia obowiązków informacyjnych wobec konsumentów. Jednocześnie regulamin nie może być nazbyt szczegółowy, aby jego postanowienia nie musiały być nieustannie modyfikowane. Dobry regulamin sklepu to mapa praw i obowiązków, która dobrze służy zarówno sprzedawcy, jak i klientowi.
 
Jeżeli sprzedawca sprzedaje tylko towar przedsiębiorcom - z wyłączeniem konsumentów - regulamin musi to wyraźnie wskazywać, i jednocześnie uwzględniać płynące z tego konsekwencje.
 
Porównanie regulaminu do mapy obrazuje również mniej więcej obszary, które regulamin sklepu powinien regulować. Powinniśmy tutaj znaleźć m.in. legendę w postaci słowniczka definicji ułatwiających poruszanie się po regulaminie, a także jasno określać cel podróży po sklepie internetowym -  złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
 
W regulaminie powinniśmy również mieścić informacje poboczne, jak koszty, terminy i sposoby dostaw, sposoby płatności, informację o prawie odstąpienia od umowy, a także w wypadku dostępnych w sklepie internetowym usług świadczonych drogą elektroniczną (np. konto klienta) zasady dotyczące świadczenia takich usług. Kompleksowy regulamin powinien również informować o warunkach jakie należy spełnić aby prawidłowo korzystać ze sklepu i jakie ew. zagrożenia mogą się wiązać z korzystaniem z niego.
 
Dobrze przygotowany regulamin serwisu to przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo i wygodę zarówno właściciela serwisu, jak i jego jego użytkowników.  Dlatego też każdy przygotowywany przez nas regulamin dopasowywany jest indywidualnie do właściwości danego serwisu oraz wymagań jego właściciela.

Z uwagi na ryzyko związane z posiadaniem klauzul niedozwolonych w regulaminie przedsiębiorcy co raz częściej zastanawiają się, czy posiadanie regulaminu jest w ogóle wymagane przez przepisy prawa. Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. W zasadzie każdy serwis internetowy świadczy jakieś usługi elektroniczne (są to usługi świadczone drogą elektroniczną) - np. konto użytkownika, czy też dedykowana platforma do składania zamówień albo zawierania umów - kontaktu między użytkownikami.

W przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną przepisy prawa wymagają aby usługodawca, czyli podmiot świadczący te usługi udostępnił użytkownikom regulamin. Podstawą prawną stanowi tutaj art. 8 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, który też wskazuje minimalne wymagania co do zakresu takiego regulaminu, o czym piszemy w dalszej części.

Poza powyższą ustawą przepisy szczególne również mogą nakładać obowiązek posiadania regulaminu, np. prawo telekomunikacyjne albo tzw. ustawa antyhazardowa w przypadku gier losowych. Dlatego też przed rozpoczęciem prac nad regulaminem niezbędna jest analiza przepisów prawa związanych z działaniem danego serwisu.

Art. 8 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych wskazuje minimalne wymagania co do zakresu regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Przykładowo można: wskazać rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca i zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy z tych punktów wymaga indywidualnego dopasowania do danego serwisu. Poza tymi elementami warto w regulaminie zawrzeć szereg postanowień informacyjnych mających na celu spełnienie wymogów wobec np. konsumentów. Dobrze, jeżeli większość tych informacji jest zrozumiale podana w jednym miejscu, dzięki czemu usługodawca może później w łatwy sposób wykazać fakt poinformowania użytkownika o np. prawie odstąpienia od umowy.

Polityki prywatności

Polityka prywatności to dokument informacyjny przedstawiający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w danym serwisie, czy sklepie internetowym. Zazwyczaj polityka prywatności stanowi odrębny od regulaminu dokument, a niekiedy polityka prywatności stanowi część regulaminu.

Oba rozwiązania są prawidłowe, aczkolwiek wydzielenie tej części do osobnego dokumentu zdaje się być właściwsze, gdyż jest to nie tylko bardziej czytelne, ale też związane z pewnymi cechami odróżniającymi politykę prywatności od regulaminu.

Podstawową różnicą między regulaminem, a polityką prywatności jest to, że regulamin określa wiele kwestii dotyczących funkcjonowania serwisu, a polityka prywatności jedynie dokument informacyjny - zbiór informacji i oświadczeń administratora wskazujących sposób i zasady przetwarzania danych osobowych. Konsekwencją tego jest to, że regulamin może podlegać kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych, a polityka prywatności nie powinna mieć postanowień, które takiej kontroli podlegają.

Administrator danych osobowych powinien informować w polityce prywatności przede wszystkim o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku, celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Powyższe elementy to często kręgosłup polityki prywatności, która jest już później dopasowywana do danego serwisu, w szczególności w zakresie celów zbierania danych oraz odbiorcach i kategoriach odbiorców danych osobowych.

Obowiązki w zakresie plików cookies wynikają z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego. W zasadzie każdy serwis internetowy, czy sklep internetowy stosuje pliki Cookies, część z nich jest niezbędna do funkcjonowania serwisu/sklepu, część natomiast wspomaga usługodawcę przy np. kierowaniu do użytkowników dopasowanych reklam. W związku z tym usługodawca powinien zidentyfikować pliki cookies używane w swoim serwisu lub sklepie internetowym, zamieścić informację dot. używanych plików cookies w formie np. polityki cookies oraz uzyskać zgodę i prawidłowo poinformować użytkowników o stosowanych plikach cookies. Informacja w powyższym zakresie może być zamieszczone w polityce prywatności albo jako odrębny dokument informacyjny. Pod kątem prawnym polityka cookies ma te same cechy co polityka prywatności, różni się jedynie celem i zakresem zawartych w niej informacji.

Prawidłowe informowanie o sposobie i zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o plikach Cookies to przede wszystkim wyraz dbałości usługodawcy o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników odwiedzających sklep internetowy. Nie mniej jednak zarówno przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, jak i przepisy Prawa telekomunikacyjnego nakładają określone sankcje za niespełnienie obowiązków w tym zakresie. W przypadku danych osobowych kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku plików cookies jest to ryzyko poniesienia kary pieniężnej w wysokości do 3 % przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Braki informacyjne w tym zakresie mogą być również podstawą do uznania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów takiego postępowania za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, z czym wiążę się z kolei ryzyko nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Dokumentacja ochrony danych osobowych - RODO

Przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych to jedno z podstawowych zadań każdego administratora danych.

Pod pojęciem dokumentacji rozumiemy politykę bezpieczeństwa, i Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, ewidencję upoważnień, wzory upoważnień, wzory sprawozdań ze sprawdzenia oraz planów sprawdzeń.

Obecnie w Internecie można znaleźć ogromną ilość szablonów dokumentacji ochrony danych osobowych. Są one udostępniane odpłatnie i nieodpłatnie. Mają różną objętość i treść. Większość propozycji nie będzie odpowiadać potrzebom przedsiębiorców, w z różnych względów.

Po pierwsze –  idealnych szablonów po prostu nie ma. Wzory dokumentów, które sporządzamy, są efektem wielu lat pracy całego zespołu i muszą być każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta - każdy podmiot przetwarzający dane osobowe jest inny. Ma inne potrzeby i inne obszary wymagające poświęcenia szczególnej uwagi.

Kluczowe znaczenie dla jakości dokumentacji ma przede wszystkim ma odpowiednie dopasowanie treści do indywidualnych potrzeb. Ważna jest też pewna elastyczność i możliwość zmiany danego aktu w sytuacji, kiedy dany obszar nie działa sprawnie, a także powołanie niezależnych osób (organów), które będą interpretowały ogólne postanowienia.

Polityka bezpieczeństwa jest zasadniczym aktem  w obszarze ochrony danych osobowych. To właśnie od treści Polityki Bezpieczeństwa będzie zależała w dużym stopniu skuteczność systemu ochrony danych osobowych w danym podmiocie.

Obowiązek zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ciąży na administratorze danych, czyli podmiocie decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych i będzie trwał do końca maja 2018 roku, gdy wejdą w życie przepisy RODO.

Status administratora danych może przysługiwać zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym. Administratorem danych może być organ państwowy, organ samorządu terytorialnego, państwowa i komunalna jednostka organizacyjna, a także podmiot niepubliczny realizujący zadania publiczne, osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, jeżeli przetwarza dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy podmiot ten samodzielnie przetwarza dane, czy też zlecił ich przetwarzanie innemu podmiotowi, w drodze umowy na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Administratorem w sferze niepublicznej jest co do zasady podmiot (np. spółka prawa handlowego, spółdzielnia, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo, stowarzyszenie, fundacja), a nie osoba lub osoby zarządzające tym podmiotem (np. dyrektor przedsiębiorstwa, prezes spółdzielni, zarząd spółki) lub też pracownik wykonujący czynności związane z ochroną danych osobowych (np. pełnomocnik zarządu ds. ochrony danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji). Niemniej to osoby zarządzające danym podmiotem ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Osoby te mogą być bowiem pociągnięte do odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w rozdziale ósmym ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli ich działaniom naruszającym przepisy ustawy, podejmowanym w związku z reprezentowaniem administratora danych można przypisać winę. Ponadto należy wskazać, że administratorem danych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej osoby prawnej (np. oddziale spółki) jest co do zasady dana osoba prawna, a nie jej jednostka organizacyjna (oddział spółki).

Przygotowywanie oraz negocjacje umów - licencji

Umowy dotyczące obrotu związanego z informatyką i telekomunikacją niezależnie od formy prowadzenia działalności, nabierają fundamentalnego znaczenia. Od ich prawidłowego sformułowania często zależy byt przedsięwzięcia lub nawet całego przedsiębiorstwa.

Co raz częściej wsparcie techniczne i wymagane licencje decydują o możliwości wykorzystania pożądanych rozwiązań w prowadzonej działalności. Warto również rozważyć kwestie związane z modyfikacją licencji, oszacować koszty zamiany jej warunków, czy skutki wygaśnięcia wsparcia. Często nieprawidłowo sporządzone umowy dłuższej perspektywie prowadzą do zerwania współpracy, powodując straty po obu stronach.

Umowy licencyjne są jedną z postaci ogólnych umów prawa autorskiego. Ustawa przeciwstawia je umowom o przeniesienie praw autorskich, jednocześnie jednak oba rodzaje umów ujmuje w tym samym rozdziale ustawy. Na podstawie umowy licencyjnej twórca uprawnia licencjobiorcę do korzystania z utworu w określony sposób. Autor nie wyzbywa się w tym przypadku autorskich praw majątkowych, jedynie upoważnia do korzystania z utworu na określonym polu eksploatacji, co odróżnienia umowy licencyjne od umów o przeniesienie praw autorskich.

Umowa licencyjna jest umową dwustronnie zobowiązującą. Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. W przypadku rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

Umowa licencyjna – w przypadku braku innych zapisów umownych – upoważnia do korzystania ze wskazanego dzieła w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Po upływie tego czasu prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej automatycznie wygasa. W celu uniknięcia niedomówień warto – jeszcze przed podpisaniem umowy – ustalić czas trwania umowy i sposób jej rozwiązania. Warto również wiedzieć o tym, że – jeżeli strony nie postanowiły inaczej – licencjobiorca nie ma prawa upoważnić innej osoby do korzystania z utworu z zakresie uzyskanej licencji. Umowa licencyjna to dobra alternatywa dla umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, o której powinien pamiętać każdy twórca.

Audyt prawny

Specjalistyczny audyt prawny jest instrumentem służącym poprawie bezpieczeństwa firm, umożliwia ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowanie ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu gospodarczego na rynku. 

Istotą audytu prawnego jest wykonanie wieloskładnikowej analizy prawnej mającej na celu weryfikację podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji, czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowy zakres analizy uzależniony jest od potrzeb Klienta, jego planów, realizowanej strategii celów, a także specyfiki branży i działalności badanego podmiotu.

Prawidłowo przeprowadzony audyt jest najskuteczniejszym sposobem zweryfikowania aktualnego stanu organizacji w zakresie realizacji poszczególnych wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do ustawy. 

Dzięki wiedzy pozyskanej w ramach prac audytowych istnieje również możliwość zaplanowania konkretnych rozwiązań naprawczych, odpowiadających zdiagnozowanym problemom prawnym ale również uwzględniających specyfikę i możliwości organizacji.

Na zakończenie usługi, sporządzimy dla Państwa poufny raport, którego wnioski pozwolą Państwu na zidentyfikowanie uchybień w dotychczas funkcjonującym systemie ochrony danych osobowych. Raport będzie zawierał również nasze rekomendacje w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo danych.

Oferujemy usługi radcy prawnego lub adwokata - prawników doświadczonych w obsłudze podmiotów z zakresu ochrony danych osobowych – w tym wdrażaniem RODO – prawa autorskiego, regulacji konsumenckich. Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji ochrony danych osobowych, regulaminów sklepów i portali oraz umów licencji.

Zostaw numer - oddzwonimy


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych zawartymi w Polityce Prywatności.