ul. J. Słowackiego 20/802
+48 786 802 800
kontakt@kancelariawrobel.com

Strategie procesowe i reprezentacja

STRATEGIE PROCESOWE I REPREZENTACJA

Reprezentujemy naszych Mandantów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych - w kraju i za granicą. Przygotowujemy i prowadzimy postępowania oraz bronimy interesów naszych Klientów, gdy występują jako pozwani lub inni uczestnicy postępowania. Zajmujemy się sprawami karnymi, cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi.

Reprezentacja procesowa

Jedną z istotnych specjalizacji Kancelarii jest reprezentowanie klientów w sporach sądowych powstałych na tle szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego - m.in. w sprawach wynikających ze sporów kontraktowych, czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych, odpowiedzialności członków zarządu - a także w sprawach karnych dotyczących wykroczeń i przestępstw. Działamy w oparciu o gruntowną wiedzę, zaangażowanie oraz szerokie doświadczenie zdobyte w sporach toczonych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Kancelaria dokonuje wszechstronnej oceny roszczeń, rekomenduje sposoby rozwiązania sporu i dobiera najbardziej efektywną strategię procesową. Działanie w oparciu o najwyższe standardy profesjonalizmu pozwoliło na zakończenie sukcesem wielu skomplikowanych spraw, także tych toczących się w najwyższych instancjach przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w sądach arbitrażowych.

W ramach obsługi prawnej oferujemy usługi związane z opracowaniem efektywnej strategii procesowej, reprezentacją w sporach karnych i karno-skarbowych, cywilnych i gospodarczych, zastępstwem procesowym w sprawach indywidualnych, w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach arbitrażowych, mediacyjnych i negocjacjach zmierzających do zawarcia ugody. Oferujemy również usługi obejmujące postępowanie podatkowe i skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych.

Jedną z podstawowych zasad postępowań sądowych jest tzw. zasada kontradyktoryjności, która oznacza, że to strony procesu, a nie sąd, są głównym inicjatorem i rozgrywającym rozpoznawanego między powodem a pozwanym sporu.

Dlatego też tak ważny jest aktywny, ale i przemyślany, udział strony w toczącym się postępowaniu. Niejednokrotnie bowiem losy całego procesu, jak i wydanego ostatecznie w sprawie rozstrzygnięcia, zależą w głównej mierze od podjęcia przez stronę we właściwym czasie odpowiednich działań, w tym także na etapie przedprocesowym - skutecznego podniesienia zarzutów przeciw żądaniom drugiej strony, umiejętnego sformułowania wniosków dowodowych, terminowego wniesienia środków odwoławczych, jak i znajomości obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa oraz poglądów doktryny na określone zagadnienia.

Osobą, której pomoc w prawidłowym podjęciu powyższych czynności w postępowaniu sądowym może okazać się nieoceniona, a często wręcz niezbędna, jest profesjonalny pełnomocnik jakim jest radca prawny lub adwokat. Stąd też, jeżeli zastanawiacie się Państwo nad wszczęciem przed sądem jakiegokolwiek postępowania, zostaliście pozwani lub wskazani jako uczestnik takiego postępowania, pragniecie złożyć wniosek w sprawach rozpoznawanych przez sąd (np. sąd wieczystoksięgowy lub Krajowy Rejestr Sądowy), wszcząć sprawę przed urzędem czy komornikiem, lub też chcielibyście upewnić się jakiego rodzaju roszczenia lub środki ochrony prawnej przysługują Wam w Waszej konkretnej sytuacji, zachęcamy do skorzystania z oferty Kancelarii.

Arbitraż, negocjacje i mediacje

Arbitraż i mediację zalicza się do konsensualnych metod rozwiązywania sporów. Skuteczne i sprawne przeprowadzenie arbitrażu lub mediacji pozwala Klientom niejednokrotnie uniknąć długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych.

Arbitraż to inaczej sąd polubowny. Instytucja ta została uregulowana w części piątej kodeksu postępowania cywilnego i ma największe znaczenie dla przedsiębiorców. Konkretny spór może zostać skierowany pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego na podstawie pisemnej umowy stron tzw. zapisu na sąd polubowny. Zapis może być zawarty w umowie głównej lub w aneksie - dodatkowy porozumieniu. W Polsce funkcjonują tzw. stałe sądy arbitrażowe (np. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej izbie Gospodarczej w Warszawie) lub sądy powoływane ad hoc – to jest do rozstrzygnięcia poszczególnej sprawy.

W toku postępowania arbitrażowego strony mogą zawrzeć ugodę, a w przypadku braku zawarcia ugody sąd polubowny – po sprawnym przeprowadzeniu postępowania dowodowego – wyda wyrok. Ugoda zawarta przed sądem polubownym lub wyrok takiego sądu mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego po stwierdzeniu ich wykonalności na wniosek jednej ze stron. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane i dlatego dużo szybsze niż przed sądem powszechnym, a ponadto znacznie mniej kosztowne. Sąd arbitrażowy może zakończyć nawet bardzo skomplikowany spór prawny w okresie zaledwie kliku miesięcy, gdy tymczasem spór sądowy trwałby zapewne kilka lat.

Mediacje możliwe są zarówno w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych jak i w sprawach karnych. Mediacja polega na wypracowaniu ugody zadowalającej obie strony sporu z udziałem bezstronnego mediatora, którego zadaniem jest szukanie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony oraz nakłonienie ich do polubownego rozwiązania sporu. Mediację można przeprowadzać na etapie przedsądowym, jak również po wytoczeniu powództwa.

Skierowanie sprawy do mediacji możliwe jest w każdej sprawie cywilnej, gospodarczej lub rodzinnej, a zatem jej znaczenie tej instytucji jest doniosłe zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i dla osób prywatnych.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody sądowej i po nadaniu jej klauzuli wykonalności może stanowić tytuł wykonawczy. W przypadku kiedy sprawa została skierowana do mediacji przez sąd po złożeniu pozwu, to w razie zawarcia ugody przed mediatorem sąd zwraca powodowi 3/4 opłaty od pozwu.

Warto zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2016 roku znacząco wzrosło znaczenie mediacji w sprawach cywilnych. Powód w pozwie ma obowiązek wskazania czy spór był przedmiotem mediacji, a jeżeli nie to również wykazanie przyczyn, dla których do mediacji nie doszło. Ponadto sądy mają możliwość skierowania sprawy do mediacji więcej niż jednokrotnie i na każdym etapie procesu.

Mediacja ma także istotne znaczenie w sprawach karnych. W ostatnim czasie również w sprawach karnych znacząco wzrosło znaczenie mediacji, gdyż od 1 lipca 2015 roku zawarcie ugody w trakcie mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a oskarżonym oraz naprawienie powstałej szkody pozwala na zastosowanie bezwarunkowego umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego – jednak tylko w przypadku mniej poważnych przestępstw. Skutecznie przeprowadzona mediacja pozwala zabezpieczyć interes pokrzywdzonego, gdyż wyrządzona mu szkoda zostaje w całości naprawiona, zaś sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej. Natomiast w poważnych sprawach pojednanie się stron w wyniku mediacji zawsze ma pozytywny wpływ na sytuację oskarżonego w toczącym się postępowaniu i korzystnie oddziałuje na ostateczny kształt wyroku.

W ramach specjalizacji w zakresie postępowania arbitrażowego i mediacyjnego kancelaria m.in. zapewnia aktywne reprezentowanie interesów klientów w trakcie arbitrażu lub mediacji, w tym także zastępstwo procesowe; sporządza umowy o przeprowadzenie mediacji lub dotyczące zapisu na sąd polubowny; przygotowuje regulamin sądu polubownego ad hoc.

Dzięki ofercie w zakresie arbitrażu i mediacji kancelaria pozwoli Ci uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Ewentualny spór zostanie szybko zakończony, a nasi specjaliści będą czuwać nad tym, aby umiejętnie wykorzystane instytucje polubownego rozwiązywania sporów zabezpieczały w sposób należyty interesy Twoje i Twojej firmy.

Windykacja należności

Terminowość dokonywanych płatności i płynność finansowa w sposób bezpośredni decydują o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorcy i jego ogólnej kondycji finansowej. Uczestnictwo Kancelarii we wszystkich etapach dochodzenia należności zdecydowanie zwiększa możliwość szybkiego odzyskania pieniędzy. Nasze doświadczenie wskazuje, że monitoring płatności prowadzony przez Kancelarię, skutecznie mobilizuje do sprawnego regulowania należności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów proponujemy kompleksową obsługę wierzytelności polegającą na monitoringu płatności, uzyskiwaniu tytułów sądowych i egzekucji.

Monitoring płatności należności to pierwszy etap procesu zarządzania wierzytelnościami. Jego zadaniem jest kontrola terminowości wpłat z tytułu wystawionych faktur poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie monitu. Wszystkie działania w ramach tej usługi wykonywane są przez naszych pracowników w imieniu Klienta, dzięki czemu nie są naruszane dobre relacje pomiędzy Klientem i jego kontrahentem. Monitorowanie spłat może rozpoczęć się jeszcze przed upływem terminu płatności faktury. Nasz kontakt ma na celu zmotywowanie odbiorcy do terminowej zapłaty należności. Odbiorca będzie informowany o zbliżającym się terminie płatności, a Klient otrzyma informację na temat należności zagrożonych, których spłata nie nastąpi w ustalonym terminie. Zadaniem osoby monitorującej wpłaty będzie w takim przypadku ustalenie nowego terminu płatności oraz nadzorowanie wpłaty.

W monitoringu płatności, po upływie terminu wymagalności podejmowane działania będą miały na celu upomnienie dłużników oraz ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach dalszej zwłoki. Dłużnik będzie miał poczucie nieuchronności zapłaty i będzie musiał liczyć się z następstwami jej braku. Należności, które nie zostaną spłacone w toku usługi monitoringu, zostaną automatycznie objęte usługą windykacji należności. Monitoring płatności w sposób znaczący poprawia dyscyplinę płatniczą.

Konsekwencja w działaniu, możliwa poprzez zastosowanie zróżnicowanych form perswazji związanych z wykorzystaniem monitoringu w połączeniu z windykacją, przyczynia się do radykalnego skrócenia okresu spłaty.

Celem postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu wykonawczego oraz niedopuszczenie do przedawnienia się wierzytelności Klienta. Wszczęcie procedury sądowej jest konsekwencją bezskuteczności windykacji polubownej. Wniesienie pozwu o zapłatę poprzedza ostateczne uprzedzenie dłużnika o konsekwencjach braku zapłaty. Dłużnik informowany jest przez naszego pracownika terenowego o kosztach postępowania sądowego oraz uprawnieniach, jakie daje wierzycielowi tytuł wykonawczy. Jednocześnie na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa oraz przekazanych dokumentów radcy prawni i adwokaci Kancelarii przygotowują pozew oraz niezbędne dokumenty.

Postępowanie egzekucyjne obejmuje przygotowanie dokumentów i informacji o dłużniku koniecznych do wszczęcia egzekucji. Kancelaria w ramach tego etapu windykacji przygotowuje wniosek o wszczęcie egzekucji i kieruje sprawę do kancelarii komorniczej. Ponadto Kancelaria prowadzi nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego i wspiera działania komornika posiadanymi informacjami na temat dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne ma na celu ostateczne odzyskanie należności. Jednakże w nielicznych przypadkach, gdy egzekucja komornicza jest bezskuteczna, Kancelaria za zgodą Klienta przyjmuje wierzytelność do długoterminowego monitoringu wierzytelności, którego celem jest okresowe badanie stanu majątkowego dłużnika i jego źródeł dochodów. Jest to usługa skierowana do tych Klientów, którzy posiadają postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego od komornika lub też wpisali wierzytelność w koszty uzyskania przychodu.

 

 
INNE DZIAŁY:
[maxbutton id="1"]
[maxbutton id="2"]
[maxbutton id="3"]
[maxbutton id="4"]
[maxbutton id="5"]
[maxbutton id="6"]
[maxbutton id="7"]
[maxbutton id="8"]
[maxbutton id="9"]
[maxbutton id="10"]
[maxbutton id="11"]
[maxbutton id="12"]
[maxbutton id="13"]
[maxbutton id="14"]

Zostaw numer - oddzwonimy


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych zawartymi w Polityce Prywatności.