ul. J. Słowackiego 20/802
+48 786 802 800
kontakt@kancelariawrobel.com

Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Doradzamy w zakresie przygotowywania i prowadzania postępowań upadłościowych, naprawczych, sanacyjnych oraz innego rodzaju postępowań restrukturyzacyjnych. Pomagamy w opracowywaniu strategii związanych z reorganizacją finansową i restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych. Reprezentujemy zarówno interesy dłużników, jak i wierzycieli.

Postępowania restrukturyzacyjne

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe, które zastąpiły dotychczasowe przepisy o postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Nowe przepisy wprowadzają szereg procedur mających na celu oddłużenie podmiotów (procedury restrukturyzacyjne), jednocześnie likwidując postępowanie naprawcze uregulowane w poprzedniej wersji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

Czasami jednak nie da się uniknąć ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, czy też konsumenta. Specjaliści z naszej Kancelarii doradzą, które z postępowań będzie z punktu widzenia Klienta najbardziej korzystne, a następnie przeprowadzą go przez cały proces od początku do końca.

Postępowanie o zatwierdzenie układu przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który jeszcze spełnia ciążące na nim zobowiązania, jednakże ma świadomość, że w najbliższym czasie nie będzie ich w stanie regulować, wobec czego grozić mu będzie stan niewypłacalności. Postępowanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są w stanie porozumieć się z większością swoich wierzycieli. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najbardziej odformalizowane.

Przyspieszone postępowanie układowe przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który nie spełnia ciążących na nim zobowiązań, prowadzone są już przeciwko niemu postępowania egzekucyjne, jednakże możliwe jest wypracowanie porozumienia z wierzycielami. Może być prowadzone jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

Postępowanie układowe przeznaczone jest dla tych przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności albo stali się już niewypłacalni. Zawarcie układu z wierzycielami możliwe jest po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

Postępowanie sanacyjne jest najbardziej rygorystyczne spośród postępowań restrukturyzacyjnych. Jest bardzo podobne do dawnego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, jednakże z tą różnicą, iż nie powoduje ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, natomiast przyjęcie układu następuje na samym końcu, już po wykonaniu czynności sanacyjnych.

Ogłoszenie upadłości

Pierwszy etap postępowania upadłościowego polega w zasadzie na zbadaniu przez sąd czy zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości dłużnika. Postępowanie rozpoczyna się na wniosek dłużnika, bądź wierzyciela, który musi spełniać wskazane w ustawie przesłanki formalne, jak i te przewidziane dla pisma procesowego wskazane w kodeksie postępowania cywilnego. W postępowaniu można wyróżnić pewne fazy postępowania, t.j. faza formalnej oceny wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości, faza merytorycznej oceny wniosku, faza służąca zabezpieczeniu interesów wierzycieli oraz faza wstępnego zgromadzenia wierzycieli. Głównymi fazami są te, w których dokonywana jest formalna i merytoryczna ocena wniosku, natomiast zabezpieczenie, jak i wstępne zgromadzenie wierzycieli odbywa się nieobligatoryjnie.

Ustawa prawo upadłościowe wskazuje na inne składniki wniosku w zależności od tego czy jest on składany przez dłużnika czy też przez wierzyciela. W art. 22 ust.1 PrUp ustawodawca uregulował ogólne wymogi wniosku, które muszą być spełnione przez obydwa podmioty. Są to głównie elementy dostarczające informacji na temat dłużnika (np. imię i nazwisko dłużnika, firma, miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa, okoliczności uzasadniające wniosek) ponadto zgodnie z art. 126 ustawy Kodeks postępowania cywilnego wniosek musi zawierać oznaczenie sądu, nazwę stron, osnowę pisma, podpisy oraz załączniki.

Dłużnik natomiast powinien we wniosku zawrzeć dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w systemie rozrachunku papierów wartościowych. Ponadto dłużnik musi dołączyć do wniosku wskazane w art. 23 ust. 1 PrUp załączniki (m.in. aktualny wykaz majątku i jego szacunkowa wycena, bilans, spis wierzycieli, wykaz tytułów egzekucyjnych i wykonawczych). Dłużnik jest zobowiązany złożyć także odpis danych z właściwego rejestru, jeżeli jest podmiotem wpisanym do takiego rejestru oraz oświadczenie na piśmie o prawdziwości złożonych danych pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

Wierzyciel we wniosku, oprócz ogólnych wymogów formalnych, powinien zawrzeć uprawdopodobnienie swojej wierzytelności przeciwko dłużnikowi..

Skutkiem niezachowania wymogów formalnych oraz nieopłacenia wniosku jest wydanie zarządzenia przez przewodniczącego o zwrocie wniosku bez wezwania o uzupełnienie lub opłacenie. Wnioskodawca ma tydzień na uzupełnienie braków formalnych, czego dokonanie powoduje, że wniosek będzie wywoływał skutki od dnia pierwotnej daty wniesienia.

Zgodnie z art. 27 ust.1 PrUp sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, jednak może wyznaczyć rozprawę. Służyć ma to przyspieszeniu postępowania. Celowi temu ma również służyć wyznaczenie przez ustawodawcę terminów instrukcyjnych rozpoznania sprawy. Jest to odpowiednio termin dwóch miesięcy od złożenia wniosku, a w przypadku złożenia zażalenia od postanowienia termin miesiąca od dnia przekazania akt sprawy sądowi drugiej instancji. W art. 30 PrUp ustawodawca wskazał podmioty, które mogą zostać w razie potrzeby wysłuchane przez sąd. Jest to dłużnik, wierzyciel będący wnioskodawcą, organ założycielski, bądź przedstawiciel ministra ds. Skarbu Państwa w razie upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Odbywa się to wg przepisów k.p.c. Sąd może przeprowadzić również dowód z biegłego w celu zbadania stanu przedsiębiorstwa oraz zachowania terminu przez dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Postępowanie zabezpieczające służy zabezpieczeniu interesów wierzycieli po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości a przed wszczęciem właściwego postępowania upadłościowego. Zabezpieczenie jest dokonywane obligatoryjnie przez sąd w przypadku, gdy wniosek o upadłość zgłosił dłużnik, niezależnie od tego czy wnioskował o upadłość likwidacyjną czy też układową. Gdy wniosek złożył wierzyciel, sąd dokonuje zabezpieczenia tylko wtedy, gdy we wniosku zostało zawarte takie żądanie.

Zabezpieczenie w zasadzie polega na ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego, który wyraża zgodę na dokonywanie przez dłużnika czynności przekraczające zwykły zarząd. Oprócz nadzorcy sądowego, sąd może zastosować inne sposoby zabezpieczenia. Może nawet ustanowić zarząd przymusowy nad majątkiem dłużnika. Następuje to w przypadku, kiedy dłużnik ukrywa swój majątek lub w inny sposób działa na szkodę wierzycieli oraz gdy nie wykonuje on poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego. Ustalając zarząd przymusowy, sąd wyznacza zarządcę oraz określa sposób i zakres wykonywania zarządu (art. 40 PrUp). Ustanowienie zarządu przymusowego ujawnia się Krajowym Rejestrze Sądowym. Na postanowienie sądu w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.

Po ogłoszeniu upadłości zabezpieczenie wygasa z mocy prawa, a w przypadku zabezpieczenia w postaci tymczasowego nadzorcy, bądź zarządu przymusowego, wygasa ono z chwilą objęcia majątku upadłego w zarząd przez syndyka.

Upadłość likwidacyjna

Upadłość oznacza przejęcie całości zarządu nad majątkiem upadłego przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Celem postępowania upadłościowego jest likwidacja (czyli zasadniczo sprzedaż) całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków w ten sposób uzyskanych na zaspokojenie wierzycieli, wedle określonej w przepisach kolejności zaspokajania. Syndyk co do zasady nie powinien prowadzić przedsiębiorstwa upadłego, ale w szczególnych okolicznościach opisanych w ustawie może kontynuować działalność gospodarczą dłużnika, o ile służy to interesowi wierzycieli.

Działania syndyka są nadzorowane przez wyznaczonego dla danej sprawy sędziego-komisarza. W toku postępowania upadłościowego wierzyciele mają wpływ na osobę (mogą go odwoływać) i działanie (mogą go kontrolować) syndyka poprzez Radę Wierzycieli, która może podejmować uchwały.

Syndyk powinien jak najszybciej sprzedać majątek dłużnika i wypłacić środki wierzycielom, którzy zostali zweryfikowani w toku postępowania tj. wpisani na listę wierzycieli.

Główną zaletą upadłości likwidacyjnej jest to, że firmy, gdy rozpoczynają nową działalność, zachowują dochody w całości dla siebie.

Ważną zaletą upadłości likwidacyjnej jest także to, że przedsiębiorca może rozpocząć działalność pod inną firmą jeszcze w trakcie procedury. Wierzycielom również bardziej niż na zawarciu układu zależy na odzyskaniu nawet niewielkiej kwoty należności. Może to stanowić przeszkodę dla wyboru formy układowej zwłaszcza, gdy wierzyciel ma pozycję uprzywilejowaną.

Aby znaleźć się na liście wierzycieli, zasadniczo trzeba zgłosić swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Proces weryfikacji zgłoszeń uwzględnia także możliwości wniesienia sprzeciwów a następnie zażaleń na postanowienia sędziego-komisarza na treść listy, jeżeli nie jest on zgodny z wnioskiem danego wierzyciela.

Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo (zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką, hipoteką morską, przewłaszczeniem na zabezpieczenie) na majątku upadłego dysponują szczególnymi uprawnieniami w zakresie zbywania przedmiotów zabezpieczenia przez syndyka tj. przysługuje im, uregulowane szczegółowo w Prawie Upadłościowym pierwszeństwo zaspokojenia ze środków uzyskanych ze zbycia składnika majątku, na którym mieli zabezpieczenie, przed pozostałymi wierzycielami. 

Ponadto zawarcie w ramach postępowania likwidacyjnego nie zapewnia przedsiębiorcy stabilności w zakresie wielu umów wiążących go z kontrahentami. Z dniem ogłoszenia upadłości wygasa np. umowa kredytu, gdy kredytodawca nie przekazał kredytu do dyspozycji. Jeśli chodzi o umowę leasingu, to może ona zostać wypowiedziana w określonym terminie ze skutkiem natychmiastowym.

Umowy najmu i dzierżawy wiążą strony, jeżeli przed ogłoszeniem upadłości został wydany przedmiot umowy. W pewnych sytuacjach syndyk może jednak wypowiedzieć taką umowę nawet, gdy jej wypowiedzenie przez upadłego nie było dopuszczalne.

 

 
INNE DZIAŁY:
[maxbutton id="1"]
[maxbutton id="2"]
[maxbutton id="3"]
[maxbutton id="4"]
[maxbutton id="5"]
[maxbutton id="6"]
[maxbutton id="7"]
[maxbutton id="8"]
[maxbutton id="9"]
[maxbutton id="10"]
[maxbutton id="11"]
[maxbutton id="12"]
[maxbutton id="13"]
[maxbutton id="14"]

Zostaw numer - oddzwonimy


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych zawartymi w Polityce Prywatności.